Alles over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het Schone Lucht Akkoord (SLA)

Stookalert

RIVM:

"Stookalert 30 november 2019: stook geen hout in provincies Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Overijssel, Flevoland en Gelderland"

 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat schrijft op 2 juli 2019 aan de Tweede Kamer:

Schone lucht is van levensbelang. Luchtverontreiniging behoort tot een van de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid, in dezelfde orde van grootte als overgewicht. Door Europees, nationaal en decentraal beleid is de luchtverontreiniging sinds 1990 ongeveer gehalveerd en is de lucht een stuk schoner geworden. Toch zorgt luchtverontreiniging nog voor substantiële gezondheidsschade, ook al wordt vrijwel overal aan de Europese grenswaarden voldaan. Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging 9 maanden1 korter en jaarlijks overlijden 11.000 mensen als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging. De verschillen in gezondheidsimpact van luchtverontreiniging zijn groot. Afhankelijk van de locatie loopt het levensduurverlies uiteen van gemiddeld vier maanden in de schonere delen van het land tot 18 maanden op locaties met de hoogste concentraties luchtverontreiniging.
Het kabinet heeft de ambitie om samen met decentrale overheden een permanente verbetering van de luchtkwaliteit te bewerkstelligen om gezondheidswinst voor iedereen in Nederland te realiseren. Dit krijgt vorm in het Schone Lucht Akkoord, dat in samenwerking tussen decentrale overheden en het Rijk tot stand zal komen. Samen met hen werk ik het akkoord verder uit, om de ambitie gezamenlijk te verwezenlijken. In de uitvoering worden ook burgers en bedrijven betrokken. Het kabinet zal voor de uitvoering van de maatregelen dan ook middelen reserveren in de ontwerpbegroting 2020.
Bijgevoegd vindt u ook de eerste tussenrapportage van de gezondheidsindicator, waarmee de potentiële gezondheidswinst door vermindering van blootstelling aan luchtverontreiniging voor een gebied in beeld wordt gebracht.

De volledige brief is hier te downloaden.

Het bovengenoemde RIVM tussenrapport is hier te downloaden. Zie ook hier.

Laatste nieuws

12 november 2019 De Eerste Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen van senator Koffeman (PvdD) die de regering verzoekt alle voorgenomen subsidies voor hout-bijstook in kolencentrales op zo kort...
De GGD's wijzen in een brief d.d. 4 oktober 2019 aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de gezondheidsaspecten van het klimaatbeleid. "Dank voor de gelegenheid om mee te mogen denken met...
Norm voor ultrafijnstof
13 september 2019
De NOS meldt: "Staatssecretaris van Veldhoven laat de Gezondheidsraad onderzoek doen naar een mogelijke norm voor ultrafijnstof, zei ze vanmiddag in een debat met de Tweede Kamer. De Kamer maakt...
Op de website van TNO lezen we: TNO, Airbus Defense & Space Netherlands en S & T starten een samenwerking om innovatieve technologieën te ontwikkelen die steden overal ter wereld kunnen gebruiken om...