Alles over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het Schone Lucht Akkoord (SLA)

NSL tijdlijn

Een chronologisch overzicht

- 1 augustus 2009

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is gestart door de Rijksoverheid, samen met de provincies en de lokale overheden met als doelstelling:

  • De luchtkwaliteit te verbeteren voor de volksgezondheid: mensen leven langer en zijn minder ziek als zij schonere lucht inademen.
  • Ruimte bieden aan maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en nieuwe wegen.

De aanleiding hiertoe was dat Nederland de door de EU vastgestelde normen voor fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) niet binnen de daarvoor gesteld tijd kon halen.

Lees hier de publicatie uit 2009 met informatie over het NSL.

Jaarlijks heeft er een monitoring plaatsgevonden. Hiervoor is een 'monitoringstool' beschikbaar om te zien of de Europese normen (zie https://www.nsl-monitoring.nl/informatie/de-monitoring-nsl/) gehaald zijn.

- 2011 - 2017

Tot nu toe zijn de voorgeschreven normen nog niet gehaald. De concentraties zijn wel gedaald maar de lokale overschrijdingen blijven hardnekkig
In het grootste deel van Nederland liggen de berekende concentraties fijnstof en stikstofdioxide in 2016 onder de Europese normen. De norm voor stikstofdioxide wordt nog overschreden in een aantal drukke straten in binnensteden, vooral in Amsterdam en Rotterdam. De norm voor fijnstof wordt lokaal nog overschreden in gebieden met intensieve veehouderijen en industrie. Hierdoor voldoet Nederland nog niet aan de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof. De komende jaren zal in de binnensteden het aantal locaties waarop de normen worden overschreden naar verwachting afnemen.De EU heeft telkenmale uitstel verleend.

- oktober 2017

In het Regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" van oktober 2017 is het volgende afgesproken:

"De Rijksoverheid blijft onder andere verantwoordelijk voor het realiseren van Europese doelstellingen op het terrein van lucht en water. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) eindigt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en zal worden vervangen door een nationaal actieplan luchtkwaliteit dat zich richt op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit."

- 23 januari 2018

Advies van de Gezondheidsraad "Gezondheidswinst door schonere lucht". De Gezondheidsraad adviseert de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) prioriteit te geven aan het terugdringen van de concentraties fijnstof en stikstofdioxide afkomstig van wegverkeer (vooral dieselvoertuigen) en het aanpakken van de uitstoot van ammoniak vanuit de veehouderij.

Lees hier de samenvatting en hier een link naar het volledige advies.

- 8 maart 2018

Brief van het Platform Houtrook en Gezondheid aan de Staatssecretaris van I en W i.z. de aanpak van gezondheidseffecten door houtrook. De belangrijkste onderdelen staan hier.

- 26 maart 2018

Aanpassing van het NSL In het voorjaar van 2018 kon iedereen een zienswijze geven over het concept-kabinetsbesluit Aanpassing NSL 2018. Alle zienswijzen worden beoordeeld door het ministerie van I en W en samengevat in een Nota van Antwoord voor het parlement.

- 25 april 2018

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris een reactie gegeven op het advies van de Gezondheidsraad (januari 2018) met de implicaties voor het NSL en het SLA.De regering zet in voor een permanente verbetering van de luchtkwaliteit om zo te komen tot een vermindering van gezondheidsrisico’s als gevolg van luchtverontreiniging, waarbij toegewerkt wordt naar de streefwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie.

- 30 mei 2018

Brief van de Staatssecretaris van I en W aan de Tweede Kamer  i.z. de gevaren van de uitstoot van houtkachels als reactie op de brief van het Platform Houtrook en Gezondheid d.d. 8 maart 2018.

Tweede brief van de Staatssecretaris van I en W aan de Tweede Kamer met antwoorden op de gestelde kamervragen over de aanpak van houtrook in woonwijken.

 - 25 juni 2018

De Staatssecretaris van I en W stuurt de Nota van Antwoord i.z. de aanpassing NSL 2018  naar de Tweede Kamer.

- 5 juli 2018

Algemeen overleg met de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer over

* het concept-kabinetsbesluit Aanpassing NSL d.d. 28 maart 2018 en de reactie van het Kabinet op de ingediende zienswijzen ("Nota van Antwoord" d.d. 25 juni 2018

* de reactie van het kabinet over het advies van de Gezondheidsraad "Gezondheidswinst door schonere lucht"

* de brief van de Staatssecretaris van I en W d.d. 30 mei i.z. de gevaren van de uitstoot van houtkachels

- september 2018

Het kabinetsbesluit Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018 is op 27 september 2018 door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld. Dit kabinetsbesluit is 28 september 2018 bekendgemaakt door middel van plaatsing in de Staatscourant en in werking getreden op 29 september 2018.  

De Aanpassing NSL met bijlagen en de Nota van Antwoord zijn te downloaden via www.platformparticipatie.nl/aanpassingNSL2018

- 19 december 2018

De Staatssecretaris van I en W biedt de monitoringsrapportage NSL 2018 over 2017 en de prognoses voor 2020 en 2030 aan de Tweede Kamer aan. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de effecten van de aanpassing NSL 2018 (zie hierboven). 

Vastgesteld wordt dat schone lucht van levensbelang is en dat lagere concentraties stikstofdioxide en fijnstof de volksgezondheidsrisico's verminderen.

Ook wanneer de EU-grenswaarden overal gehaald zijn, is verdere verbetering van de luchtkwaliteit van belang om die risico’s verder te verlagen. Het RIVM geeft aan dat de dalende trend voor NO2 zoals die gemiddeld in de metingen tussen 2010 en 2015 is waargenomen, momenteel lijkt te stagneren. Het is onzeker of de gemiddelde PM10-concentratie, waar de bevolking aan wordt blootgesteld, de komende jaren verder zal afnemen. Inzichten in de ontwikkeling van concentraties en blootstelling worden besproken met het RIVM en meegenomen in het Schone Lucht Akkoord (SLA).

Met dit SLA wordt ingezet op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit om zo te komen tot een vermindering van gezondheidsrisico’s door luchtverontreiniging, waarbij het kabinet – conform het advies van de Gezondheidsraad – toewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het SLA, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord, zal, naar verwacht, voor de zomer 2019 aan de Tweede Kamer toegezonden worden.

- 3 februari 2019

De Staatssecretaris van I en W schrijft aan de Tweede Kamer dat zij zich zal inzetten om de emissies uit houtkachels te verminderen. Zie de betr. brief.