eu logo

Europese wetgeving schone lucht

Schone lucht is essentieel voor onze gezondheid en voor het milieu. Maar sinds de industriële revolutie is de kwaliteit van de lucht die we inademen aanzienlijk verslechterd — voornamelijk als gevolg van menselijke activiteiten. De toenemende industriële en energieproductie, de verbranding van fossiele brandstoffen en biomassa en de dramatische toename van het verkeer op onze wegen dragen allemaal bij tot luchtverontreiniging in onze steden, die op zijn beurt tot ernstige problemen voor zowel de gezondheid als het milieu kan leiden.

De menselijke tol voor slechte luchtkwaliteit is slechter dan bij verkeersongevallen, waardoor dit de belangrijkste milieuoorzaak is van vroegtijdig overlijden in de EU, met meer dan 390 000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar. Het heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van leven door het veroorzaken of verergeren van astma en ademhalingsproblemen. Luchtvervuiling veroorzaakt verloren werkdagen en hoge kosten voor de gezondheidszorg, waarbij kwetsbare groepen zoals kinderen, astma’s en ouderen het zwaarst getroffen worden. Het schaadt ecosystemen door overmatige stikstofverontreiniging (eutrofiëring) en zure regen.

Om dit tegen te gaan heeft de Europese Unie zich ten doel gesteld luchtkwaliteitsniveaus te bereiken die geen significante negatieve gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de mens en het milieu met zich meebrengen. Sinds het begin van de jaren zeventig werkt de EU aan de verbetering van de luchtkwaliteit door de uitstoot van schadelijke stoffen in de atmosfeer te beheersen, de brandstofkwaliteit te verbeteren en milieubeschermingseisen in de sectoren vervoer en energie te integreren.

Als gevolg daarvan is veel vooruitgang geboekt bij de aanpak van luchtverontreinigende stoffen zoals zwaveldioxide, lood, stikstofoxiden, koolmonoxide en benzeen. Ondanks de tot nu toe geboekte vooruitgang blijft de slechte luchtkwaliteit echter ernstige en vermijdbare problemen veroorzaken. Als stap in de richting van verbetering van de luchtkwaliteit heeft de Europese Commissie in 2013 een beleidspakket schone lucht goedgekeurd, met inbegrip van een programma voor schone lucht voor Europa met doelstellingen voor 2020 en 2030, en begeleidende wetgevingsmaatregelen.

In 2018 heeft de Commissie een mededeling "Een Europa dat beschermt: Schone lucht voor iedereen" die nationale, regionale en lokale actoren praktische hulp biedt om de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren

Via de website https://ec.europa.eu/environment/air/kunt u meer informatie vinden over wat de Europese Unie doet om zowel de nationale luchtverontreiniging als de luchtverontreiniging door de belangrijkste bronnen te verminderen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren.

Eind 2021 is de EU een raadpleging begonnen met als doel de standpunten van burgers en belanghebbenden te verzamelen over de herziening van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit (2008/50/EG en 2004/107/EG. Zie https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-Quality-legislation/public-consultation_nl.

De Nederlandse provincies en gemeenten hebben hierop gereageerd met een 'position paper' dat hier in te zien is. 

Nieuwe voorstellen
 
Op 26 oktober 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor de nieuwe richtlijn luchtkwaliteit.
Het meest opvallende in het voorstel is de aanscherping van de grenswaarden voor de meest luchtvervuilende stoffen. Zo moeten uiterlijk in 2030 de jaargemiddelde concentraties PM2,5 en PM10 gedaald zijn naar respectievelijk 10 en 20 μg/m3. Dit is nu 25 en 40 μg/m3. Voor NO2 wordt de nieuwe waarde 20 μg/m3. Dit was 40 μg/m3.
In 2050 moeten volgens de Commissie dan de advieswaarden zelf behaald zijn, in lijn met de visie 'Zero Pollution' die de EU heeft geformuleerd.
Bron InfoMil
 
Noot
 
De door de Commissie voorgestelde nieuwe grenswaarden zijn echter nog steeds twee keer zo hoog als de meest recente aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO