Alles over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het Schone Lucht Akkoord (SLA)

De GGD's wijzen in een brief d.d. 4 oktober 2019 aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de gezondheidsaspecten van het klimaatbeleid.

"Dank voor de gelegenheid om mee te mogen denken met het klimaatplan. Hierbij ontvangt u een gezamenlijke reactie van de drie Brabantse GGD’en te weten de GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en GGD Brabant Zuidoost.
Ten eerste een compliment voor de totstandkoming van dit klimaatplan. In het algemeen draagt klimaatbeleid bij aan de gezondheid en sommige maatregelen zullen zelfs direct tot grote gezondheidswinst leiden. Zo zullen de meeste maatregelen op het gebied van mobiliteit die bijdragen aan minder CO2-uitstoot gunstige gevolgen hebben voor de gezondheid.
Wij vragen uw aandacht voor het aspect gezondheid binnen het klimaatbeleid. Sommige maatregelen kunnen een risico vormen voor de gezondheid. Vooral bij de thema’s windmolens, biomassa en verduurzaming woningen zien we potentiele risico’s voor de gezondheid. Windmolens vanwege geluidhinder, biomassa vanwege de uitstoot van luchtverontreiniging en verduurzaming woningen vanwege de risico’s op verslechtering van het binnenmilieu, door onvoldoende ventilatie en bijvoorbeeld ook door geluid van warmtepompen.
Wij bevelen aan in het klimaatbeleid, in navolging van de Omgevingswet, gezondheid mee te nemen in alle afwegingen. Verbind het klimaatbeleid met de inzet die momenteel wordt gepleegd in (in ieder geval) de Nationale Omgevingsvisie, het Schone Lucht Akkoord, het Preventieakkoord en de aankomende Nota Volksgezondheid. Dit kan door de departementen I&W en VWS bij het klimaatbeleid te betrekken. Op lokaal niveau kan de GGD een belangrijke rol spelen in het belichten van gezondheidsaspecten bij klimaatmaatregelen."