logo ongezondelucht ten strijde

 

 

Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging

 

De WHO definieert luchtvervuiling als verontreiniging van de door ons ingeademde lucht door een chemische of biologische stof die een potentieel gevaar vormt voor de gezondheid van mens en ecosysteem. 

Die verontreinigende stoffen zijn onder meer fijnstof (“particulate matter” PM), ozon (O₃), stikstofdioxide (NO₂), zwaveldioxide (SO₂) en koolmonoxide (CO). Maar ook bijv. ammoniak of andere chemicaliën.

De gezondheidsrisico's die gepaard gaan met fijnstof met een diameter kleiner dan of gelijk aan 2,5 micron (µm) (PM₂.₅) zijn van bijzonder belang voor de volksgezondheid. PM₂.₅ en PM₁₀ kunnen diep in de longen doordringen en PM₂.₅ kan zelfs in de bloedbaan terechtkomen, wat voornamelijk resulteert in cardiovasculaire (hart en bloedvaten) en respiratoire (ademhaling) effecten. Buitenluchtvervuiling en fijnstof zijn geclassificeerd als kankerverwekkend door het International Agency for Research on Cancer (IARC) van de WHO.

Bovendien hebben studies aangetoond dat blootstelling aan luchtverontreiniging negatieve invloed kan hebben op de gezondheid van de hersenen (in het bijzonder bij kinderen) en kan leiden tot cognitieve stoornissen. Lees hier meer over.
Er komen steeds meer aanwijzingen dat een grotere blootstelling aan verontreinigende stoffen in de lucht gepaard gaat met een verhoogd risico op dementie.

Bronnen van luchtverontreiniging.

Luchtverontreiniging is afkomstig van talrijke emissiebronnen, zowel natuurlijke als antropogene (als gevolg van menselijke activiteit). De belangrijkste bronnen omvatten o.a. de energiesector, de transportsector, de huishoudelijke keuken en verwarming, afvalstortplaatsen, industriële activiteiten, landbouw en veeteelt (zie het menu). 

De grootste bijdrage aan luchtvervuiling wordt geleverd door inefficiënte verbranding van fossiele brandstoffen en biomassa om energie op te wekken. In binnenomgevingen is het gebruik van brandstoffen in niet-geventileerde verwarmings- en kookfornuizen, tabaksverbranding en verbranding voor andere doeleinden, zoals culturele of religieuze gebruiken bijvoorbeeld, ook belangrijk.

Zie hier een tabel van het RIVM met de belangrijkste verbanden tussen veehouderijen en de gezondheid van omwonenden (longontsteking, Q-koorts enz.)

Het RIVM heeft de relatie tussen de effecten van luchtverontreiniging en de ziektelast berekend alsmede de levensduurverkorting. Zie hier.

Actueel is de relatie tussen luchtverontreiniging en de effecten van besmetting met het corona-virus. Klik hier.