logo rijksoverheid kl

Nederlandse wetgeving betreffende de luchtkwaliteit.

 

Op dit moment staan de belangrijkste regels betreffende luchtkwaliteit in hoofdstuk 5 (titel 5.2) van de Wet milieubeheer (Wm). Specifieke onderdelen van de wet zijn uitgewerkt in besluiten (AMvB's) en ministeriële regelingen.

De kern van titel 5.2 Wm bestaat uit luchtkwaliteitsnormen, gebaseerd op de Europese richtlijnen en maatregelen.

Verder zijn er internationale afspraken over luchtverontreinigende stoffen.

De Verenigde Naties (VN) en de EU bepalen emissieplafonds voor stoffen die de lucht vervuilen. Nederland moet zich daaraan houden. Een emissieplafond geeft het maximum aan dat een land mag uitstoten. Het gaat hierbij onder meer om de stoffen zwaveldioxiden, stikstofoxiden en ammoniak.

Afspraken hierover staan in het:

De site van het Kenniscentrum InfoMil geeft een goede samenvatting van de belangrijkste wetten en richtlijnen over de luchtkwaliteit in Nederland. Klik hier voor het complete InfoMil overzicht. 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (2023) verandert er heel veel. Ook de regels betreffende de luchtkwaliteit die hier zijn na te lezen.

Met de nieuwe wet zou er juridisch meer mogelijk zijn om de luchtverontreiniging door de industrie te verminderen dan nu het geval is. Lees het rapport 'Schone lucht dankzij resultaatgerichte grenswaarden voor industriële emissies'.

Lees hier wat er nog meer verandert.