Alles over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het Schone Lucht Akkoord (SLA)

TNO rapport 

Sinds de zienswijzenprocedure op het concept-kabinetsbesluit Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 (Aanpassing NSL 2018) is het TNO rapport “Inschatting van effecten van gemeentelijke maatregelen voor reductie NO2 concentratie op knelpunten” beschikbaar gekomen. Omdat dit rapport een belangrijke aanvullende onderbouwing bevat voor het maatregelenpakket dat in de Aanpassing NSL 2018 zal worden opgenomen, is het alsnog openbaar gemaakt. Het betreffende TNO rapport is te downloaden via www.platformparticipatie.nl/aanpassingnsl2018